ทำความเข้าใจกีฬาเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทำความเข้าใจกีฬาเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Pro Sport Development ร่วมกับ Participatory Research in Asia ได้เผยแพร่รายงานขั้นสุดท้ายของการศึกษาวิจัยเพื่อทำความเข้าใจขอบเขตของกีฬาเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวาระการพัฒนาในประเทศต่างๆ 

ทั่วทั้งเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Pro Sport Development (PSD) ร่วมกับParticipatory Research in Asia (PRIA) ได้ริเริ่มการศึกษาวิจัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 เพื่อทำความเข้าใจขอบเขตของกีฬาเพื่อการพัฒนา (S4D) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวาระการพัฒนาในประเทศต่างๆ ทั่วทั้งเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (S & SE เอเชีย). วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ:เรียนรู้เชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับความคิดริเริ่ม S4D ในปัจจุบันในประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคและวัดผลกระทบระบุช่องว่างหลักและความท้าทายที่โปรแกรมและองค์กร S4D เผชิญในภูมิภาคต่างๆจัดทำชุดคำแนะนำแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาค S4D ในภูมิภาคเพื่อเป็นแนวทางในกลยุทธ์ในอนาคต

การศึกษาการกำหนดขอบเขตรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากแหล่งต่างๆ ในภูมิภาค ขยายเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในท้องถิ่น การศึกษานี้จัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 138 รายใน 17 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่จะมุ่งเน้นในเชิงลึกที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 105 รายจากเจ็ดประเทศในภูมิภาคเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ รวมถึงการสำรวจองค์กรตลอดจนคู่มือการสัมภาษณ์สำหรับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญและการอภิปรายกลุ่มเฉพาะ มีการรวบรวมคำตอบแบบสำรวจทั้งหมด 27 รายการ จากนั้นจึงได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในเชิงลึก 14 รายการ และการสนทนากลุ่มสนทนา 3 รายการ

ผลการวิจัยที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากการศึกษาได้สรุปประเด็นสำคัญหลายประการของการเขียนโปรแกรม S4D ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลการวิจัยเผยให้เห็นประเด็นสำคัญขององค์กร S4D ในภูมิภาค โดยมีประเด็นสำคัญคือความเท่าเทียมทางเพศและการพัฒนาเยาวชน รองลงมาคือการเข้าถึงการศึกษา การส่งเสริมการรวมตัวทางสังคม และการช่วยให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เห็นได้ชัดว่าการพัฒนาเยาวชนเป็นจุดสนใจที่สำคัญสำหรับองค์กร S4D หลายแห่งในภูมิภาค โดยผลการศึกษาเผยให้เห็นโครงการริเริ่ม S4D หลายโครงการที่มุ่งเน้นไปที่การสอนทักษะชีวิต ค่านิยมด้านกีฬา การเปิดทางให้เข้าถึงการศึกษา

และส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในหมู่คนหนุ่มสาว

นอกจากนี้ การศึกษายังเผยให้เห็นช่องว่างและความท้าทายหลายประการภายในภูมิทัศน์ S4D ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการขาดแคลนเงินทุน การขาดผู้ฝึกสอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การขาดพื้นที่ในเขตเมืองในการดำเนินโครงการ และการดิ้นรนเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมในระยะยาว พื้นฐาน การศึกษายังระบุกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและรูปแบบการดำเนินงานจำนวนหนึ่งที่ใช้โดยองค์กร S4D ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กีฬายอดนิยมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม S4D กลยุทธ์ในอนาคตในการขยายภาคส่วน ตลอดจนผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อภาคส่วน ในภูมิภาค

จากข้อมูลมากมายที่รวบรวมและวิเคราะห์ การศึกษานี้ให้ชุดคำแนะนำและมาตรการที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการมีส่วนร่วมในอนาคตและการเติบโตของภาคส่วน S4D ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงความพยายามในการสนับสนุน S4D ในทุกระดับของการดำเนินงาน (ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ) รวมถึงการต่อยอดวาระของ S4D ภายในชุมชน ตลอดจนระหว่างผู้ให้ทุนและผู้กำหนดนโยบายทั่วประเทศและ/หรือภูมิภาคของการดำเนินงาน

คำแนะนำยังพิจารณาถึงวิธีที่องค์กรสามารถเข้าถึงช่องทางการระดมทุนที่ดีขึ้น และสร้างแหล่งรายได้ทางเลือกเพื่อรักษาและขยายโปรแกรมของพวกเขา นอกจากนี้ PSD ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรการที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาโปรแกรมและกลยุทธ์ S4D ที่ใช้งานได้หลากหลายและยั่งยืนสำหรับองค์กร S4D เพื่อนำทางไปยังการระบาดของ COVID-19 ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตามคำแนะนำที่เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำ

credit : comcpschools.com companionsmumbai.com comunidaddelapipa.com cubecombat.net daanishbooks.com debatecombat.com discountvibramfivefinger.com dodgeparryblock.com dopetype.net doubleplusgreen.com